Privacy beleid

25 mei 2018

Verantwoordelijk

Collenda ESA B.V. of Collenda Cwize B.V en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) van de Europese Unie. Dit betekent dat Collenda beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier.

Collenda is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een correcte en zorgvuldige wijze worden verwerkt volgens de GDPR.

Persoonlijke gegevens

Collenda verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, van het BBPR. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Collenda gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen als u gebruik maakt van ons contactformulier. Collenda gebruikt uw naam en e-mailadres om nieuwsbrieven te versturen als u zich daarvoor inschrijft.

Basis van verwerking

Collenda moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen van artikel 6 van het GDPR. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan om dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a), van het GDPR). Collenda kan de persoonsgegevens die u op het contactformulier invult alleen verwerken met uw toestemming. Indien u een contactformulier invult, vragen wij u daarom uitdrukkelijk om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Artikel 32 van het GDPR verplicht Collenda om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld de (persoonlijke) gegevens die u op het contactformulier invult, gecodeerd tijdens de overdracht. En de overdracht van (persoons)gegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Collenda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, GDPR). Collenda bewaart uw gegevens gedurende een redelijke termijn. Gedurende deze periode kan het nog steeds noodzakelijk zijn dat wij contact met u opnemen over uw verzoek.

Uw privacyrechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van het GDPR) en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikelen 16 en 17 van het GDPR).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Collenda van u verwerkt, kunt u een schriftelijk verzoek om toegang indienen. Collenda zal uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen. Lijkt uw informatie onjuist, onvolledig of irrelevant? Dan kunt u een aanvullend verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen (artikel 16 GDPR). U kunt in een aantal gevallen verzoeken om verwijdering of uitwissing van uw gegevens (artikel 17 BNPR).

Indien u een kopie wenst te ontvangen van de (digitale) persoonsgegevens die Collenda van u verwerkt, kunt u vertrouwen op uw recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 GDPR). Dit betekent dat u uw gegevens ontvangt in een vorm waarin u ze gemakkelijk kunt doorgeven aan een andere organisatie als u dat wenst.

U kunt ook vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken (artikel 18 en 21 GDPR).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:

Collenda ESA B.V.
Postbus 1213
3430 BE Nieuwegein

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze cookieverklaring en privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Daarom raden wij u aan om regelmatig onze cookieverklaring en privacyverklaring te controleren.