1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Persoonlijke gegevens

In deze verklaring leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Gegevensverzameling

Collenda GmbH (samen met haar bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen, hierna te noemen ‘Collenda’) is een internationale organisatie gevestigd in Europa is verantwoordelijke in de zin van de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere wetgeving inzake gegevensbescherming:

COLLENDA Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 1
40668 Meerbusch
Tel: +49 2150 9153-0
E-Mail: info@collenda.com

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u die aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld via het contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruiksgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via privacy@collenda.com als u nog vragen heeft over gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en -instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of het voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Algemene en verplichte informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming van gegevens en deze uitleg over de bescherming van gegevens.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan veiligheidslacunes onderhevig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar onze onderneming is gevestigd; https://www.ldi.nrw.de

Meer Nederlandstalige informatie kunt u vinden via de volgende link; https://edpb.europa.eu/edpb_nl

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een algemeen machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te dragen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over deze en andere persoonlijke gegevens.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld. U kunt rechtstreeks contact met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen via email:

Tim Deipenbrock

Robert-Bosch-Straße 1

40668 Meerbusch

tel: +49 2150 9153-0

email: privacy@collenda.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gevraagde functies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1a GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

-Browser type en browser versie

-gebruikt besturingssysteem

-URL van de ontvanger

-Sites die toegankelijk zijn voor het systeem van de gebruiker via onze website

-Achternaam van de toegang tot de computer

-Internet service provider van de gebruiker

-Datum en tijd van het serververzoek en het tijdstip van het serververzoek

IP-adres van de gebruiker

-Overgedragen bedrag aan gegevens

Toegang status/HTTP-status code

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1f GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1b GDPR, in het kader van (pre-)contractuele maatregelen die nodig zijn om de aangeboden diensten te leveren en uw aanvragen te verwerken. Deze maatregelen worden geselecteerd in functie van de aard van uw aanvraag om de opdracht uit te voeren of het contract dat werd opgesteld. De verwerking van uw gegevens kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een offerte op maat voor te bereiden, die u op verzoek ter beschikking wordt gesteld, of om uw leveringsadres te verwerken.

Indien het contact geen betrekking heeft op een eigen (pre-)contractuele maatregel of op een contract dat u reeds met COLLENDA Nederland heeft gesloten of van plan bent te sluiten, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 lid. 1f GDPR in het kader van ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek op deze manier te verwerken. De gegevens worden dan gewist, tenzij de gegevens nog steeds nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

Indien wij op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te archiveren, worden de gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd. Na afloop van de bewaartermijnen worden de gegevens zonder problemen en in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming gewist.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de vaststelling, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1f GDPR. De door ons verzonden gegevens die aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s gekoppeld zijn, worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartijd is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit zal ertoe leiden dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verkort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van bestelgegevens

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessante reclame van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze informatie kan niet in verband worden gebracht met een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of Google Analytics in het algemeen verbieden om uw gegevens te verzamelen zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Google Analytics Remarketing

Onze sites gebruiken Google Analytics Remarketing functies in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De leverancier is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie stelt Google Analytics Remarketing in staat om reclamedoelgroepen te koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw gebruik in het verleden en uw surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u uw toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID’s die tijdelijk gekoppeld zijn aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor apparaatoverschrijdende reclame.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door u af te melden voor gepersonaliseerde reclame in uw Google-account door deze link te volgen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De in uw Google-account verzamelde gegevens worden alleen samengevoegd op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1a GDPR). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1f GDPR. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij de anonieme analyse van bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking en Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die wordt verzameld via de Conversion cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorverwezen naar een pagina met een conversie tracking tag. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Google Conversion Tracking cookie in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversion cookies” worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1fGDPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en alleen in individuele gevallen cookies toestaan, cookies accepteren voor specifieke gevallen of ze in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u uw browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Snoobi Analytics cookies

Snoobi plaatst cookies op onze website als onderdeel van de analysedienst. Wij gebruiken deze dienst om het gedrag van bezoekers te volgen en rapporten te ontvangen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis hiervan kunnen we dan de website verbeteren. Het is geen kwestie van het onthouden van persoonlijke gegevens, maar van het bijhouden van uw acties op de website. De van Snoobi Analytics ontvangen informatie wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. In haar cookieverklaring legt Snoobi uit wat zij met uw gegevens over de cookies doet.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Snoobi Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw informatie bij toekomstige bezoeken aan deze site wordt verzameld: Snoobi Analytics uitschakelen.

Collenda Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Wij houden u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze organisatie en producten. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van CleverReach. Wij zijn met CleverReach in een verwerkersovereenkomst overeengekomen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Uw gegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt.

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat wij uw klik- en openingsgedrag in de gaten houden om zo een optimaal aanbod van onze nieuwsbrief voor u te creëren. Als wij uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit de rechtmatigheid van de tot nu toe uitgevoerde verwerking in het gedrang brengt. Indien de toestemming wordt ingetrokken, zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten.

Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment eenvoudigweg afmelden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar algemeen@collenda.com of via de link om u af te melden voor de nieuwsbrief die u in elke e-mail van de nieuwsbrief vindt. Uw gegevens die wij nodig hebben voor het versturen van onze nieuwsbrief worden binnen 3 maanden na ontvangst van de laatste nieuwsbrief verwijderd, mits de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht.

LinkedIn Insight Tag

GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD:

We gebruiken LinkedIn’s Insight Tag van de LinkedIn Corporation, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland op deze website. De LinkedIn Insight Tag genereert een LinkedIn “browser cookie” die de volgende gegevens verzamelt:
IP-adres, tijdstempel, pagina activiteiten, demografische gegevens van LinkedIn als de gebruiker een actief LinkedIn-lid is.

Deze technologie stelt ons in staat om de prestaties van onze advertenties te monitoren en informatie te lezen over de gebruikersinteractie op onze website. De LinkedIn Insight Tag is ingebed op onze website om verbinding te maken met de LinkedIn Server als en wanneer u onze site bezoekt en bent ingelogd op uw LinkedIn Account terwijl u dit doet.

DOELEINDEN WAARVOOR DE GEGEVENS WORDEN VERWERKT:

Wij verwerken uw gegevens om campagnes te evalueren en om informatie te verzamelen over gebruikers die onze website via onze LinkedIn-campagnes hebben bereikt.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS:

Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van uw gegevens, Art. 6 (1) (f) EU GDPR.

OPSLAGPERIODE EN CONTROLEMOGELIJKHEDEN:

We bewaren uw gegevens zolang we ze nodig hebben voor het betreffende doel (evaluatie van campagnes) en/of zolang u geen bezwaar heeft gemaakt tegen de opslag. De verzamelde gegevens worden gecodeerd. Meer informatie vindt u hier. Bekijk het privacybeleid van LinkedIn LinkedIn’s privacy policy en de LinkedIn Opt-Out. LinkedIn Opt-Out.

Pardot Marketingautomatiseringssysteem

We gebruiken het Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”) van Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA (“Pardot”). Pardot is gespecialiseerde software voor het verzamelen en evalueren van informatie over het gebruik van een website door haar bezoekers. Pardot neemt deel aan het Safe Harbor Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Meer informatie over hoe Pardot met de in de Europese Unie verzamelde persoonsgegevens omgaat, is te vinden in de Safe Harbor Notice: www.pardot.com/company/legal/safe-harbor-notice.

Algemene informatie over het Safe Harbor-programma is te vinden op www.export.gov/safeharbor. Daar is ook de huidige Safe Harbor-certificering van Pardot te zien.

Wanneer u onze website bezoekt, registreert Pardot MAS uw klikgedrag op de site en maakt een individueel gebruiksprofiel aan onder een pseudoniem. Hiervoor worden cookies gebruikt, zodat uw browser wordt herkend. Door op de cookieacceptatiebanner te klikken bij het eerste gebruik van onze website of door verder te gaan met het gebruik van onze website die gebruik maakt van cookies, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Pardot.

U kunt uw acceptatie te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid. U kunt het aanmaken van gebruiksprofielen die onder pseudoniemen zijn opgeslagen ook te allen tijde deactiveren door uw webbrowser zo te configureren dat cookies van het domein “pardot.com” niet worden geaccepteerd. Dit kan echter leiden tot bepaalde beperkingen van de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod.

OptinMonster

Op onze website gebruiken wij de Optinmonster plugin van Retyp LLC, 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417, USA (Optinmonster). Zo kunnen wij onze bezoekers via een pop-up laag op onze website extra aanbiedingen doen, bijvoorbeeld om hen in staat te stellen hun e-mailadres voor een nieuwsbrief te registreren of om hen op speciale aanbiedingen te attenderen. Optinmonster gebruikt cookies voor dit doel. De e-mailadressen die via de plugin worden verzameld, worden door Optinmonster niet op haar eigen servers opgeslagen, maar direct aan ons doorgestuurd. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van OptinMonster op: https://optinmonster.com/privacy/.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van OptinMonster is Art. 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben er een legitiem belang bij om bezoekers van onze website aanvullende aanbiedingen te doen. De verwerking van de in het formulier ingevulde gegevens is gebaseerd op de gegeven toestemming, art. 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming. De gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen.

U kunt de installatie van de voor het gebruik van de plugin vereiste cookie weigeren – bijvoorbeeld door bestaande cookies te verwijderen en in het algemeen door de automatische instelling van cookies in de instellingen van uw webbrowser te deactiveren.

6. Sociale media

Inhoud delen via plugins (Facebook, Google+, Twitter & Co.)

Facebook-plugins (Like & Share knop)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site met uw IP-adres heeft bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Zo kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook de bezoeken aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit uw Facebook-gebruikersaccount uit.

Google+ Plugin

Onze pagina’s maken gebruik van Google+-functies. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzameling en verspreiding van informatie: U kunt de Google+ knop gebruiken om informatie wereldwijd te publiceren. De Google+-knop geeft u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 voor een item heeft gegeven als informatie over de pagina die u heeft bekeken toen u op +1 hebt geklikt. Uw +1 kan als aanwijzing samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op het internet verschijnen.

Google registreert informatie over uw +1 activiteit om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de naam bevat die u voor het profiel hebt gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificeerbare informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over de +1 activiteit van gebruikers publiceren of delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of affiliates.

Instagram Plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de service Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Zo kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIn Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De leverancier is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Elke keer dat je een van onze pagina’s bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding met LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn zal op de hoogte worden gesteld dat u onze webpagina’s met uw IP adres heeft bezocht. Als je op de LinkedIn “Aanbevelen” knop klikt en ingelogd bent op je LinkedIn account, kan LinkedIn je bezoek aan onze site koppelen aan jou en je gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING-plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer u een van onze pagina’s met XING-functies bezoekt, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend worden persoonlijke gegevens niet opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

7. Plugins en gereedschappen

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in de cache van de browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit stelt Google in staat om te weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1f GDPR.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Kaarten

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1f GDPR.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring van Google over de bescherming van gegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

(vanaf mei 2019)